Za bezpečný Temelín

Půdní charakteristiky

Nejčastějšími půdními typy jsou zde hnědé půdy (kambizemě dystrické a stagnické), dále se zde vyskytují pseudogleje (např. modální) a podzoly. Půdy jsou základní podmínkou pro vegetaci a určují její charakter. Jižní části a vzácně ve východní části půdy díky pestré sérii (vápence a hadce) mají bazičtější charakter a s tím související vegetaci, která je potom ještě více dominantnější v blízkosti Českého Krumlova a projevuje se zvláště na bezlesí. Jižní části se svými lesy patří do květnatých bučin s několika modifikacemi, včetně sutí (Třebovice, Pražačka, ale i Křižák na západě). Vesměs je jižní až západní část vhodná díky svým přírodním podmínkám pro přirozenou vegetaci acidofilních bikových, jedlových, březových a borových doubrav (Miletínky, Třebovice, Sádlno, Chlum, Ktiška..). Vzácně lze těsně na hranici vojenského újezda nebo za ní, naleznout několik malých rašelinišť (rašeliniště pod Markovem, u Ondřejova, Nová Víska a Chlumanské).

Zdroj: Alois Pavlíčko

Zpět