Za bezpečný Temelín

Vymezení území

Pro potřeby tohoto krátkého seznámení s místní přírodou je zvoleno vlastní okolí Jaderné elektrárny Temelín a spádové obce se svými katastrálními územími spadající pod správu města Týn nad Vltavou. Současně mohou být zmíněny navazující lokalty. Okolí Týna n. Vltavou je přirozenou součástí povltavské migrační trasy a to nadregionálního významu. Od severu sem pronikají atlanské prvky, obdobně od jihu teplomilnější prvky z pánevních oblastí. Fenomén řeky Vltavy se svým kaňonovitým údolím vytváří celé řady přechodů lesních ekosystémů (doubravy, skalnaté bory, bučiny východu prvky květnatých bučin). Na jihu, jihozápadě je potom území ohraničeno pánevní oblastí s doubravami s potencionálními dubohabřinami (Budějovická pánev). Obdobně je tomu na východě a jihovýchodě (Třeboňská pánev). Severozápadní hranicí je oblast Středního Povltaví. Ve smyslu fytogeografického lze vztáhnout Temelín a Týn nad Vltavou zjednodušeně na oblast Písecko-hlubockého hřebenu a Purkareckého kaňonu.

Obrázek: Situační ortofoto mapa oblasti, zdroj: http://mapy.cz/s/5V2Z

Zdroj: Alois Pavlíčko

Zpět