Za bezpečný Temelín

Odezvy na založení našeho sdružení SBT

Reakce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky:
 
Dobrý den,
 
děkuji za zprávu, velmi ráda s Vámi budu v kontaktu, považuji záměr sdružení za možný důležitý příspěvek ke „zlidštění“ debaty o rizicích jádra. Pokud mi to čas jen trochu dovolí a Váš zájem bude trvat, ráda na Vaše akce dorazím. A Vy se na mne kdykoli můžete obrátit s dotazy, které se podle svých sil budu snažit zodpovědět. Tak neváhejte a ozvěte se, pokud budeme všichni postupovat v dobré víře a s dobrými úmysly, mohou být naše vzájemné diskuse nejen zajímavé ale i přínosné. A já se na ně těším.
 
 S pozdravem a přáním všeho dobrého
 
Dana Drábová
 
 
 
Reakce společnosti Westinghouse na možnost spolupráce s naším sdružením:
 
Dobrý den,
děkujeme za informaci, Westinghouse vítá veřejnou debatu o bezpečnosti projektu.
 
Děkuji, s pozdravem
 
Michal Vlasák, mediální zástupce Westinghouse v ČR
 
 
 
Reakce společnosti ROSATOM na možnost spolupráce s naším sdružením:

Vážený pane Aloisi, vážená paní Heleno, zdravíme vás! 

Úvodem nám dovolte uvítat založení občanského sdružení „Za bezpečný Temelín“.

Systémy aktivní a pasivní bezepčnosti budovaných jaderných elektráren, ohledy na ekologický aspekt stavby a ochranu přírodních zdrojů při stavbě a provozu objektů JE, stejně jako účast místního průmyslu na stavbě JE - tato a mnohá další hlediska jsou pro státní korporaci „Rosatom“ hlavními prioritami při budování jaderných objektů, a to jak v rámci Ruské Federace, tak i na zahraničních trzích.

Jaderná energetika je v dnešní době nejen nejlevnějším, nejbezpečnějším a prakticky nevyčerpatelným zdrojem energie, ale také motorem nejrůznějších sfér ekonomiky. Každý pracovník, který se podílí na výstavbě jaderného objektu reprezentuje minimálně 8-10 nově vytvořených pracovních míst v oblasti podpůrné infrastruktury budovaného objektu, což do státní kasy v podobě daní přinese další peníze pro sociální oblast, na výstavbu nových škol, nových sportovních zařízení atd.

Rosatom je v současnosti jedním z klíčových hráčů na světovém trhu jaderného průmyslu. Stavíme jaderné elektrárny jak v rámci naší země, tak i v zahraničí, například v Číně, Indii, Turecku, Bělorusku, Vietnamu a dalších zemích.
K dnešnímu dni v Rusku budujeme 9 nových bloků, v zahraničí pak 19. Dohromady tedy máme 28 bloků v různých stádiích realizace. Nedávno, konkrétně před měsícem a půl, jsme uvedli do ostrého provozu 4. blok Kalininské JE, která se nachází mezi Moskvou a Sankt-Petěrburgem. Jde o energetický blok, který odpovídá všem „post-Fukušimským“ bezpečnostím požadavkům.

Je potěšující, že se jaderná energetika v ČR dále rozvíjí a že je pevnou součástí národní energetické strategie.

Vážení kolegové, děkujeme vám za pozvání. S radostí se budeme účastnit vašich diskusí a debat, jelikož stejně jako vy podporujeme otevřený dialog o všech aspektech jaderných projektů. Jsme si vědomi toho, že otázka společenské přijatelnosti jaderné energetiky jsou v současné době na pořadu dne každého člověka.

S pozdravem,
 
Vlad Bočkov, Rosatom
 
 
Originální znění:
 
Уважаемые Алоиз и Гелена, добрый день!
 
Позвольте поприветствовать создание общественной организации «За безопасный Темелин».
 
Системы активной и пассивной безопасности сооружаемых АЭС, бережное отношение к экологии и сохранность природных ресурсов при сооружении и использовании объектов атомной энергетики, вовлеченность национальной промышленности в сооружение АЭС и многие другие аспекты являются для Госкорпорации «Росатом» наиболее приоритетными при сооружении атомных объектов, как в России, так и на зарубежных рынках.
 
Атомная энергетика на сегодняшний день является не только наиболее дешевым, безопасным и практически неисчерпаемым источником энергии, но и двигателем различных сфер экономики. Любой занятый на сооружение атомного объекта человек создает минимум 8-10 рабочих мест во вспомогательной инфраструктуре сооружаемого объекта, что приносит в казну государства дополнительные налоги для социальной сферы, для строительства новых школ, новых спортивных сооружений и пр.
 
Росатом сегодня является одним из главных игроков на мировом рынке ядерной индустрии. Мы строим атомные станции как внутри страны, так и за рубежом – в Китае, Индии, Турции, Белоруссии, Вьетнаме и других странах. Сегодня внутри страны мы строим 9 энергоблоков, за рубежом – 19. Всего в разной стадии реализации у нас находятся 28 блоков. Совсем недавно, буквально полтора месяца назад в промышленную эксплуатацию мы пустили 4-й энергоблок Калининской АЭС, которая находится между Москвой и Санкт-Петербургом. Энергоблок, который соответствуем всем «постфукусимским» требованиям к безопасности.
 
Отрадно, что атомная энергетика развивается и в Чешской республике, и это продемонстрировано в национальной энергетической стратегии.
 
Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Мы с удовольствием будем принимать участие в ваших диспутах, потому что также как вы, выступаем за открытый диалог по всем аспектам атомных проектов, понимая, что вопросы общественной приемлемости атомной энергетики сегодня находятся в актуальной повестке дня каждого человека.
 
С уважением,
Бочков Влад, Росатом

Zpět