Za bezpečný Temelín

Bezpečnost

Uveďme si nejprve ve stručnosti principy fungování jaderné elektrárny. V palivových článcích, obsahujících štěpný materiál, probíhá řízená reakce mezi jádry atomů, při níž se uvolňuje velké množství tepla. Okolo paliva cirkuluje chladivo, které zahřívá vodu v zásobnících na bod varu a pára následně roztáčí turbínu, napojenou na generátory proudu, což je stejné jako ve všech tepelných elektrárnách, liší se jen způsob ohřevu. Část reaktoru, kde jsou umístěny palivové články, je nazýván aktivní zóna. Elektrárna musí být chráněna proti rozběhnutí samovolné štěpné reakce, před mechanickým poškozením a přírodními živly, proti chybám personálu a před nepovoleným vniknutím. Měla by rovněž obsahovat prvky a systémy, zmírňující následky havárie.

Hlavní zásadou při budování současných jaderných elektráren je takzvaně inherentní bezpečnost. To znamená, že aktivní zóna sama musí být konstruována tak, aby řetězová reakce byla přirozeně utlumována, pokud dojde k přerušení jejího řízení. Aktivní zóna by taky měla být netečná i vůči úmyslnému negativnímu zásahu obsluhy (například neomezenému navyšování výkonu). Tento základní bezpečnostní princip je dále podpořen systémy pasivní a aktivní bezpečnosti.

Zdroj: spolupracující studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Pasivní bezpečnost

Tato rubrika popisuje přístup k pasivním prvkům bezpečnosti jaderných elektráren.

Aktivní bezpečnost

Tato rubrika popisuje přístup k aktivním prvkům bezpečnosti jaderných elektráren.

Jaderný odpad

Radioaktivní (neboli jaderný) odpad je jedním z hlavních ekologických problémů, spojených s jadernou energetikou. Kromě elektráren vzniká též při činnosti ozařovačů v nemocnicích, výzkumných reaktorů, vyrábějících radionuklidy a dalších zařízení, využívajících energii uvolněnou rozpadem a štěpením jader atomů... více se dočetete v samostatné rubrice.